ओरिएन्टेेशन प्रोग्राम – (विद्यार्थिनींसाठी) दि. ३१ जुलै, वर्ष: २०१९-२०

कार्यक्रम पत्रिका

  • दिनांक: ३१ जुलै २०१९
  • वार: बुधवार
  • स्थळ: दिनकर सभागृह, शारदानगर, माळेगाव, ता. बारामती, जि. पुणे
वेळव्याख्याते विषय
९:०० ते १०:४५मा. नायडू सरप्रेरणा (Motivation)
११:०० ते १२:००मा. वहिनीसाहेबविद्यार्थिनींशी सुसंवाद
जेवणाची सुट्टी
१:०० ते २:४५मा. हेमचंद्र शिंदेकरियरवर बोलू काही
३:०० ते ४:३० मा. अमृता भोईटेस्वसंरक्षण

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *